logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.3 สร.(บห.)EBD-001-2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (E-BIDDING)
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ 1.เสา คอนกรีต ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 500 ต้น 2.เสา คอนกรีต ขนาด 9 เมตร จำนวน 250 ต้น 3. เสา คอนกรีต ขนาด 12 เมตร จำนวน 200 ต้น 4.เสา คอนกรีต ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 350 5. .เสา คอนกรีต ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 150 6. ต้นต้นสมอบก จำนวน 600 แผ่น 7. คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร จำนวน 200 ท่อน 8.คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร จำนวน 200 ท่อน 9. คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร จำนวน 200 ท่อน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
13,346,901.80 บาท
วันที่ประกาศ
18/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
21/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์
e-mail
prapawan.nor@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
เลขที่ 448 หมู่ที่ 1 ถนนปัทมานนท์ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์
0-4415-8142 ต่อ 14320, 14321
โทรสาร
0-4451-6044
ผู้บันทึกข้อมูล
ประภาวรรณ วงคล่อง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กฟจ.สุรินทร์1.ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพา.docx
2ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางตารางปปช.คอนกรีต.xlsx
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น