logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)02-2561
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อคอนกรีตใช้งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ตาม คพญ.๑ และ คพพ.๒ ในพื้นที่ กฟฟ.เชียงใหม่, เชียงใหม่ ๒ และ แม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อคอนกรีตใช้งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ตาม คพญ.๑ และ คพพ.๒ ในพื้นที่ กฟฟ.เชียงใหม่, เชียงใหม่ ๒ และ แม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน ๑๙,๘๙๘,๒๐๑.๕๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,898,201.50 บาท
วันที่ประกาศ
24/04/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27/04/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
srw_k@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
208 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
0869200926
โทรสาร
053246810
ผู้บันทึกข้อมูล
สราวุธ ก้องไตรภพ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ราคากลางแสดงราคากลาง.pdf
2เงื่อนไขแนบเงื่อนไขหน้าสุดท้าย.pdf
3สเปคเสา 12.20 ม. และ 14.30 ม.1 สเปค เสา คอร. 12.20, 14.30.pdf
4สัญญา3 สัญญาซื้อขายตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ ป.pdf
5ประกาศคพญ.1, คพพ.2.PDF
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น