รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)02-2561
เรื่อง: ประกวดราคาซื้อคอนกรีตใช้งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ตาม คพญ.๑ และ คพพ.๒ ในพื้นที่ กฟฟ.เชียงใหม่, เชียงใหม่ ๒ และ แม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อคอนกรีตใช้งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ตาม คพญ.๑ และ คพพ.๒ ในพื้นที่ กฟฟ.เชียงใหม่, เชียงใหม่ ๒ และ แม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน ๑๙,๘๙๘,๒๐๑.๕๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 19,898,201.50 บาท
วันที่ประกาศ: 24/04/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 27/04/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส: srw_k@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน: 208 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 โทรศัพท์:  0869200926         โทรสาร: 053246810
ผู้ทำการบันทึก: สราวุธ ก้องไตรภพ
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1ราคากลางแสดงราคากลาง.pdf
2เงื่อนไขแนบเงื่อนไขหน้าสุดท้าย.pdf
3สเปคเสา 12.20 ม. และ 14.30 ม.1 สเปค เสา คอร. 12.20, 14.30.pdf
4สัญญา3 สัญญาซื้อขายตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ ป.pdf
5ประกาศคพญ.1, คพพ.2.PDF
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น