logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)02-2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 51 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)02-2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 51 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)02-2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
20,953,804.65 บาท
วันที่ประกาศ
19/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
22/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
e-mail
sawangchit.jai@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
0 5326 6419
โทรสาร
0 5326 6419
ผู้บันทึกข้อมูล
สว่างจิตต์ ใจมณี

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคา62027058474_25620319114818_2.zip
2แบบเปิดเผยราคากลาง102 แบบเปิดเผยราคากลาง e-bid02-62-อนุมัติ.pdf
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้ร่างประกาศ TOR ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป