logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จร.-คพญ.1-25/2561
เรื่อง
งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดินตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1) พื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ Lot 1 ช่วง แจ่งศรีภูมิ ถึง แจ่งกะต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)
รายละเอียด
งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดินตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1) พื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ Lot 1 ช่วง แจ่งศรีภูมิ ถึง แจ่งกะต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
283,022,490.00 บาท
วันที่ประกาศ
09/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
17/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า
e-mail
psm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
โทรศัพท์
02-590-5825
โทรสาร
02-590-5004
ผู้บันทึกข้อมูล
ปารณ สันทัสนะโชค

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1เอกสารประกวดราคา CNX lot ครั้งที่ 32-2 TOR CNX l.1 ครั้ง 3.pdf
2ที่มาราคากลางปปช+ปร.456 02.04.19.pdf
3เอกสารแนบที่มาราคากลาง1.1 ราคา คพญ. 1.2.pdf
4เอกสารแนบที่มาราคากลาง1.2 ราคา คพญ.2.2.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น