logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-SPM1-TDDP1-22/2562
เรื่อง
ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี, งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี, งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ตาม คพจ.1
รายละเอียด
สถานีไฟฟ้าอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี, สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี, สถานีไฟฟ้าหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
484,283,146.00 บาท
วันที่ประกาศ
26/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
01/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า
e-mail
spm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองจัดการงานสถานีไฟฟา ชั้น 17 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
025905837
โทรสาร
025905855
ผู้บันทึกข้อมูล
กัญญา โชตอนันต์กูล

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่าง TOR_อินทร์บุรี บ้านไร่ หล่มเก่า.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น