logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)01/2561
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานฯลฯ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง อาคารโรงเก็บมิเตอร์ เสาธง รั้ว ประตู ป้ายชื่อ ถนน ลาน รางระบายน้ำ บ่อพัก และ รื้อถอน ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,907,778.00 บาท
วันที่ประกาศ
04/04/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
10/04/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
e-mail
borwornphop.nal@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
208 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
0-5324-1018 ต่อ10170
โทรสาร
0-5324-6810
ผู้บันทึกข้อมูล
บวรภพ ณ ลำพูน

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1แบบก่อสร้าง1. แบบก่อสร้าง กฟส.อ.บ้านโฮ่ง.pdf
2รายการประกอบแบบก่อสร้าง2. รายการประกอบแบบก่อสร้าง กฟส.อ.บ้านโฮ่ง.pdf
3รายละเอียดการคำนวณราคากลาง (BOQ)3. รายละเอียดการคำนวณราคากลาง (BOQ) กฟส.อ.บ้านโฮ่ง.pdf
4ร่างเอกสารประกวดราคา4. ร่างเอกสารประกวดราคา กฟส.อ.บ้านโฮ่ง .pdf
5ร่างประกาศประกวดราคา5. ร่างประกาศประกวดราคา กฟส.อ.บ้านโฮ่ง.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น