logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จร.-คตป.-14/2562
เรื่อง
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 33 เควี ตามโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2)
รายละเอียด
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 33 เควี ตามโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
188,067,480.00 บาท
วันที่ประกาศ
24/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า
e-mail
PSM@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
โทรศัพท์
0-2590-5825
โทรสาร
0-2590-5004
ผู้บันทึกข้อมูล
รุ่ง ปัญญาชัย

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ที่มาราคากลาง05-ที่มาราคากลาง เกาะปันหยี-.pdf
2เล่ม TOR re221-ร่าง TOR เกาะปันหยี re2-.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น