logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจต.ป(สฟ)-001.2-2562
เรื่อง
จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 400 ตร.มม. จำนวน 2,400 กม.
รายละเอียด
(ประกาศครั้งที่ 1)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
57,574,560.00 บาท
วันที่ประกาศ
06/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
0-2590-5324
โทรสาร
0-2591-5401
ผู้บันทึกข้อมูล
ชาณิดา กิตติพิทยากร

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ใบแสดงราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. กำหนดราคากลาง.pdf
2ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์20190306102620.pdf
3ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ร่างเอกสาร.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น