logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ก.2 กบษ.(บฟ.)2054/2562
เรื่อง
ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงานให้ กฟฟ.ในสังกัด กฟก.2 จำนวน3 รายการ
รายละเอียด
-เครื่องมือตวจสอบแรงดันไฟฟ้าแรงสูง จำนวน122ชุด -ไม้ชักฟิวส์ จำนวน131ชุด -เครื่องมือต่อสายลงดิน142ชุด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
11,665,140.00 บาท
วันที่ประกาศ
19/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
24/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
ผบฟ.กบษ.(ก.2)
e-mail
narin.k@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
47/1 ม.3ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี20000
โทรศัพท์
081-8132680
โทรสาร
-
ผู้บันทึกข้อมูล
สรรัมย์ บัวลังกา

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1spec tool19062562.pdf
2tor tool19062562.pdf
3ปปช07.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น