logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA(SM)-TM-009.3/2562
เรื่อง
จัดซื้อ Power transformer 50 MVA 115/23.1 kV Dyn1 จำนวน 3 เครื่อง (Sub-bid C: กบส. ปี 2562)
รายละเอียด
กบส. มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Power transformer 50 MVA 115/23.1 kV Dyn1 จำนวน 3 เครื่อง ที่สถานีไฟฟ้าองครักษ์ (2 เครื่อง) และสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 4 (1 เครื่อง)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
64,200,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
26/08/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
30/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กบส.
e-mail
taratorn.soo@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
025909111
โทรสาร
025909098
ผู้บันทึกข้อมูล
ธราธร สุขสดเขียว

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1เงื่อนไขเฉพาะงาน จัดซื้อ Power transformer 50 MVA 115/23.1 kV Dyn1 จำนวน 3 เครื่อง (Sub-bid C: กบส. ปี 2562)เงื่อนไข_Sub-Bid C_Power transformer 50 MVA 115-23.1 kV Dyn1 จำนวน 3 เครื่อง (งบลงทุนปกติประจำปี 2562).pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น