logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.2สล.(บห.)338/2562
เรื่อง
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1(คพจ.1) ,โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) ประจำปี 2562 ของ กฟอ.เสลภูมิ
รายละเอียด
1.1000010001 เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 1,000 ต้น 2.1000010004 เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 1,400 ต้น 3.1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 300 ต้น 4.1000010013 เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 200 ต้น 5.1000110001 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร จำนวน 1,000 ท่อน 6.1000110003 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร จำนวน 700 ท่อน 7.1000110004 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร จำนวน 1,000 ท่อน 8.1000040001 สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร จำนวน 200 แผ่น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
14,994,124.00 บาท
วันที่ประกาศ
22/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ่าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ
e-mail
monchawee.por@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 222 หมู่ 6 ถนนเสลภูมิ – โพนทอง ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์
043-551457
โทรสาร
-
ผู้บันทึกข้อมูล
มลฉวี พรประสิทธิ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ราคาากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลา1.pdf
2ร่าง TORTOR คอนกรีต.PDF
3สเปคสเปค.PDF
4ร่างประกวดดราคาร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น