logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding017/2562
เรื่อง
จัดซื้อ ซีที วีที สำหรับใช้งานงบลงทุน (I) ปี 2562 จำนวน 5 รายการ
รายละเอียด
จัดซื้อ ซีที วีที สำหรับใช้งานงบลงทุน (I) ปี 2562 จำนวน 5 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
2,181,216.40 บาท
วันที่ประกาศ
13/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
16/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
e-mail
jiramas.boon@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
59/27 หมู่ 1 ถนนยะลา-ปัตตานี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์
074-262713
โทรสาร
074-262714
ผู้บันทึกข้อมูล
จิระมาศ ถาวรกสิอนันต์
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น