logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.2 กกค.(จร.)-03/2562
เรื่อง
จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 12 รายการ เลขที่ น.2 กกค.(จร.)-03/2562 เพื่อใช้งานตามโครงการ คพจ.1 ไตรมาส 2 ปี 2562
รายละเอียด
1.เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร จัดส่งที่คลังพัสดุ กฟฟ.พิจิตร 50 ต้น 2.เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร จัดส่งที่คลังพัสดุ กฟฟ.อุตรดิตถ์ 100 ต้น 3.เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จัดส่งที่คลังพัสดุ กฟฟ.พิจิตร 120 ต้น 4.เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จัดส่งที่คลังพัสดุ กฟฟ.อุตรดิตถ์ 100 ต้น 5.เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จัดส่งที่คลังพัสดุ กฟฟ.พิจิตร 500 ต้น 6.เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จัดส่งที่คลังพัสดุ กฟฟ.อุตรดิตถ์ 900 ต้น 7.คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12 x 0.12 x 2.50 เมตร จัดส่งที่คลังพัสดุ กฟฟ.พิจิตร 224 ท่อน 8.คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12 x 0.12 x 2.50 เมตร จัดส่งที่คลังพัสดุ กฟฟ.อุตรดิตถ์ 240 ท่อน 9.เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.41 x 0.41 x 5.50 เมตร จัดส่งที่คลังพัสดุ กฟฟ.พิจิตร 23 ต้น 10.เสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.41 x 0.41 x 5.50 เมตร จัดส่งที่คลังพัสดุ กฟฟ.อุตรดิตถ์ 80 ต้น 11.สมอบก ขนาด 0.55 x 0.55 x 0.15 เมตร จัดส่งที่คลังพัสดุ กฟฟ.พิจิตร 391 แผ่น 12.สมอบก ขนาด 0.55 x 0.55 x 0.15 เมตร จัดส่งที่คลังพัสดุ กฟฟ.อุตรดิตถ์ 400 แผ่น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,829,800.68 บาท
วันที่ประกาศ
10/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
15/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
ผจร.กกค.(น.2)
e-mail
apinun.por@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 350/9 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
0-5532-0075
โทรสาร
0-5532-0137
ผู้บันทึกข้อมูล
อภินันท์ พรตรีสัตย์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสาร TORร่างTOR 03 ปี2562.pdf
2Spec เล่ม spec จร.03.pdf
3ตารางเปิดเผยราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปปช..pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น