logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.3 ชย.(คพ)EBD-001/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 10 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
18,528,655.00 บาท
วันที่ประกาศ
14/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
19/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ
e-mail
saifon.sor@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
123 หมู่ 10 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์
044854118 ต่อ 14130
โทรสาร
044854190
ผู้บันทึกข้อมูล
สายฝน สอนเรือง
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น