logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding044/2562
เรื่อง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 42 คัน ตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2563-2568 ของ กฟต.3
รายละเอียด
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 42 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี (60 เดือน) ตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2563-2568 ของ กฟต.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding044/2562
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
43,662,420.00 บาท
วันที่ประกาศ
12/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
17/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
e-mail
nichanan.bab@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
59/27 ถนนยะลา-ปัตตานี หมุ่ 1 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์
073-262-713
โทรสาร
073-262-714
ผู้บันทึกข้อมูล
นิชนันท์ แนบนิ่มรัตน์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
11.ร่างขอบเขตของงาน-รถยนต์เช่า 42 คัน-กฟต.3ร่างขอบเขตของงาน-รถเช่า42คัน-S3.pdf
22.ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวนตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน.pdf
33.ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคาตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น