logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA(SM)-SA-004/2562
เรื่อง
จัดซื้อเครื่องตรวจวัด High Sensitive SF6 Leak Detection ระบบ Negative Ion Capture
รายละเอียด
ซื้อเครื่องตรวจวัด High Sensitive SF6 Leak Detection ระบบ Negative Ion Capture จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่โครงการ 62077548745 รายละเอียดตาม Specification NO.: RTES-166/2558 : SF6 GAS LEAK DETECTORS (Item 4-6)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
4,980,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
01/10/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
03/10/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า
e-mail
periya.pou@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(สำนักงานใหญ่)
โทรศัพท์
0819819051
โทรสาร
-
ผู้บันทึกข้อมูล
พิริยะ ภูลสนอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างขอบเขตงานจัดซื้อ High Sensitive SF6 Leak Detection.pdf
2RTES_166_2558.PDF
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น