logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding002/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 29 รายการ
รายละเอียด
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 29 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
62,945,127.54 บาท
วันที่ประกาศ
05/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
e-mail
nichanan.bab@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
59/27 ถนนยะลา-ปัตตานี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์
073-262-713
โทรสาร
073-262-714
ผู้บันทึกข้อมูล
นิชนันท์ แนบนิ่มรัตน์
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น