logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจต.ป(สฟ)-011.2-2562
เรื่อง
จัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 2x10 ตร.มม. จำนวน 2,265.40 กม.
รายละเอียด
(ประกาศครั้งที่ 1)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
142,326,028.60 บาท
วันที่ประกาศ
06/08/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
09/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
0-2590-5324
โทรสาร
0-2591-5401
ผู้บันทึกข้อมูล
ชาณิดา กิตติพิทยากร

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์TOR.pdf
2ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศ.pdf
3ใบแสดงราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. กำหนดราคากลาง_011.2.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น