logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-ENE-SR/002/2562
เรื่อง
จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต
รายละเอียด
จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าเขตทั้ง 12 เขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
129,660,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
05/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
10/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
e-mail
supornthip.suw@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 200 ถนนงามวงส์วาน แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
020096224
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
สุภรณ์ทิพย์ สุวรรณขัน

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่าง TOR 12 เขต.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น