รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: C3IAH ชช.010/2560, บันทึกที่ ก.3 กบญ.จซ. 287/2561 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2561
เรื่อง: จัดซื้อ Galvanize Steel Wire (ลวดเหล็กตีเกลียว) จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด 1.ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. เส้นเดียว มอก.71 (รหัส1010100000) จำนวน 3,248 กก. 2.ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 (รหัส1010100002) จำนวน 368,013 เมตร 3.ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. (รหัส1010100004) จำนวน 352,173 เมตร 4.ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 (รหัส1010100006) จำนวน 110,602 เมตร
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 26,453,694.53 บาท
วันที่ประกาศ: 22/02/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 27/02/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส: Woradakrong.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: 9/1 ม.1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
 โทรศัพท์:  034339140-5         โทรสาร: 034332926
ผู้ทำการบันทึก: วรฎากรอง นะวาระหะคุณ
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
11.ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. เส้นเดียว มอก.71 (รหัส1010100000) จำนวน 3,248 กก. 2.ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 (รหัส1010100002) จำนวน 368,013 เมตร 3.ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. (รหัส1010100004) จำนวน 352,173 เมตร 4.ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 (รหัส1010100006) จำนวน 110,602 เมตรเอกสารประกวดราคา ลวดเหล็ก 4 รายการ.pdf
2สเป็คลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 4 รายการSpec ลวดเหล็ก.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น