logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ซป.ฉ.1(จซ) 13/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า (BY) และโครงการ คฟม.2 จำนวน 11 รายการ เลขที่ ซป.ฉ.1(จซ) 13/2562ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
จัดซื้อซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า (BY) และโครงการ คฟม.2 จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
29,917,200.00 บาท
วันที่ประกาศ
08/10/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11/10/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
e-mail
ics.pea2557@gmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
123 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวหมู ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์
042931188
โทรสาร
042931188
ผู้บันทึกข้อมูล
ทรรศนีย์ อมรเวช
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้ร่างประกาศ TOR ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป