รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: PEA-DDIP-SCPS/2017
เรื่อง: งานปรับปรุงประสิทธิภาพ สถานีไฟฟ้าให้รองรับมาตรฐาน IEC 61850 จำนวน 14 สถานีไฟฟ้า ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด งานจ้างเหมารื้อถอนระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) และอุปกรณ์ป้องกันเดิม พร้อมทั้งจัดหาและติดตั้งระบบ Substation Control and Protection System (SCPS) ใหม่
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 203,300,000.00 บาท
วันที่ประกาศ: 28/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 31/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส: PAT.DIV@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: กองอุปกรณ์ควบคุม ตึก LED ชั้น 15 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 โทรศัพท์:  025905545         โทรสาร: 025905886
ผู้ทำการบันทึก: ดวงใจ ปานนาค
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1SPECIFICATION NO.: RSUB-010/2560 (Rev. 1.0)Specification No RSUB-0102560 (Rev.1.0).PDF
2ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งานจ้าง 14 สถานีไฟฟ้า.pdf
3Live Demonstration Test Live Demo Test 14 สถานีไฟฟ้า.pdf
4หนังสือรับรองบุคลากรและประสบการณ์เอกสารแนบท้าย 1.7.1 แบบหนังสือรับรองบุคลากรและประสบการณ์ทำงาน.pdf
5เงื่อนไขทั่วไปหลังประชาพิจารณ์รอบที่ 1 แล้วเสร็จเอกสารแนบท้าย 1.1 ส่วนที่ 1 เงื่อนไขทั่วไปประชาพิจารณ์รอบที่ 1.pdf
6เงื่อนไขเฉพาะงาน หลังประชาพิจารณ์รอบที่ 1 แล้วเสร็จเอกสารแนบท้าย 1.1 ส่วนที่ 2 เงื่อนไขเฉพาะงานประชาพิจารณ์รอบที่ 1.pdf
7เอกสาร ANNEX C2-31ANNEX C2-31.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น