logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-I(G)-014/2561
เรื่อง
จัดซื้อเครื่องมือ- เครื่องใช้ ในส่วนของ กผภ. ตามแผนการสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4
รายละเอียด
ครั้งที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
9,004,050.00 บาท
วันที่ประกาศ
26/03/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
29/03/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
e-mail
panarut.kia@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 อาคาร 3 ชั้น 2
โทรศัพท์
0-2590-9066
โทรสาร
0-2590-9068
ผู้บันทึกข้อมูล
เอกชัย แสวงทรัพย์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1เงื่อนไขประกวดราคา PEA-I(G)-014/2561TOR-014.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น