รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: PEA-I(G)-014/2561
เรื่อง: จัดซื้อเครื่องมือ- เครื่องใช้ ในส่วนของ กผภ. ตามแผนการสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4
รายละเอียด ครั้งที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 9,004,050.00 บาท
วันที่ประกาศ: 26/03/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 29/03/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR: กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
อีเมล์แอดเดรส: panarut.kia@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: 200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 อาคาร 3 ชั้น 2
 โทรศัพท์:  0-2590-9066         โทรสาร: 0-2590-9068
ผู้ทำการบันทึก: เอกชัย แสวงทรัพย์
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1เงื่อนไขประกวดราคา PEA-I(G)-014/2561TOR-014.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น