logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ปอ.กบญ.ฉ.2พัสดุรอง 05/2561
เรื่อง
จัดซื้อพัสดุรอง ปี2561 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด
ฟิวส์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ จำนวน 9,665 ชุด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
6,618,592.00 บาท
วันที่ประกาศ
10/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
17/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
Jinnapat_mai@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
195 หมุ่ 7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์
045-242434-6ต่อ10326-7
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
จิณณพัฒฒ์ ไมตรีจิตต์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ประกาศราคากลาง ราคากลาง 05.2561.pdf
2ร่างขอบเขตงาน TORTOR ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 05.2561.pdf
3รายละเอียดคุณลักษณะและการจัดส่งTOR 05.2561.pdf
4ร่างเอกสารประกวดราคาร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
5ร่างประกาศเชิญชวนร่างประกาศเชิญชวน.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น