logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ต.1-กบล.(วฟ.)Disturbance Analyzer with Computer Notebook 001/2562
เรื่อง
จัดซื้อ Disturbance Analyzer with Computer Notebook จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
845,300.00 บาท
วันที่ประกาศ
25/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
e-mail
chaowalee.dan@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
86 หมู่ 5 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์
032-598538-43 ต่อ 10223
โทรสาร
032-598478
ผู้บันทึกข้อมูล
เชาวลี แดงฉ่ำ
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น