logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.2 กกค.(กร.)- 04/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตตามโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟน.2
รายละเอียด
ตามบันทึกเลขที่ น.2 กกค.(กร.)- 1019/2562 ลว. 27 พ.ค. 2562 กฟน.2 อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 5 ประเภท จำนวน 14 รายการ ตามโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟน.2 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) และคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,719,543.60 บาท
วันที่ประกาศ
12/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
17/12/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
e-mail
prajuk pun @ pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
โทรศัพท์
055320075
โทรสาร
055320137
ผู้บันทึกข้อมูล
ประจักษ์ พันธุ์เอี่ยม

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่าง Tor.pdf
2รวม-04.pdf
3ร่างTOR0-2 ปี 2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น