logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.1 กกค.(ยค)(ซปก)(e-bid)01/2562
เรื่อง
ประกวดราคาเช่ายานพาหนะปี2563-2568จำนวน45คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
47,020,080.00 บาท
วันที่ประกาศ
05/08/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
15/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
nuttapon.jia@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
0-5324-1018
โทรสาร
0-5324-0125
ผู้บันทึกข้อมูล
ณัฐพล เจียกุลธร
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น