logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
S1(B)INSULATOR(I)009/2562
เรื่อง
จัดซื้อลูกถ้วยคอมโพสิต 115 เควี เพื่อใช้งานปรับปรุงระบบสายส่งไลน์ สฟฟ.ระนอง1(กฟฝ.)-สฟฟ.ระนอง2 ช่วงที่1-4 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
9,370,252.15 บาท
วันที่ประกาศ
27/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
02/10/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคใต้)จังหวัดเพชรบุรี
e-mail
orapin.pea@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
86 หมู่5 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์
032-598538-43 ต่อ 10326
โทรสาร
032-598156
ผู้บันทึกข้อมูล
ศรินยา สุทธารมย์
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น