logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจน.ป(ม)-004.2-2562
เรื่อง
จัดซื้อSMART METER 1 P 2 W จำนวน 40,000 เครื่อง
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
89,880,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
03/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
08/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดหาในประเทศ
e-mail
banyawat.khe@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) อาคาร 1 ชั้น 4
โทรศัพท์
02-590-5314
โทรสาร
02-590-5307
ผู้บันทึกข้อมูล
บัญญวัต เข็มทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ.กจน.ป(ม)-004.2-2562.pdf
2ราคากลางกฟภ.กจน.ป(ม)-004.2-2562.pdf
3สเปคกฟภ.กจน.ป(ม)-004.2-2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น