logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-M(A)-106/62
เรื่อง
จ้างก่อสร้างงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-33 เควี และสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้ายะลา 3 จ.ยะลา
รายละเอียด
จ้างก่อสร้าง งานติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังระบบ 115-33 เควี และสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้ายะลา 3 จ.ยะลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
49,732,401.60 บาท
วันที่ประกาศ
09/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
e-mail
csd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
025909066
โทรสาร
025909068
ผู้บันทึกข้อมูล
โสรยา ฤกษ์ใหญ่

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
103.62.106-tor.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น