logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ก.2 กบษ.(บอ.)1647/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อโหลดเบรกสวิตซ์ชนิด RCS ระบบ 22 เควี จำนวน 178 ชุด ในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)ของ กฟก.2
รายละเอียด
โหลดเบรกสวิตซ์ชนิด RCS ระบบ 22 เควี จำนวน 178 ชุด ในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)ของ กฟก.2
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
33,349,546.00 บาท
วันที่ประกาศ
29/11/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
04/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
ผบอ.กบษ.(ก.2)
e-mail
narin.k@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์
081-8132680
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
ณัฐพงศ์ สุขประเสริฐ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ปปช.0711ปปช.07 - Copy (2).pdf
2Spec RCSspec RCS (2).pdf
3เงื่อนไขเพิ่มเติมเงื่อนไขเพิ่มเติม.pdf
4เอกสารประกวดราคาเอกสารประกวดราคา.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น