logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจต.ป(สว)-005-2561
เรื่อง
จัดซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ จำนวน 709 ชุด และระบบ 33 เควี 400 แอมป์ จำนวน 106 ชุด
รายละเอียด
(ประกาศครั้งที่ 2)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
160,365,841.26 บาท
วันที่ประกาศ
31/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
06/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
0-2590-5324
โทรสาร
0-2591-5401
ผู้บันทึกข้อมูล
สิงขร โสภา

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์20190531154909.pdf
2ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือร่างขอบเขตเขตของงาน (TOR)02ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือร่างขอบเขตเขตของงาน (TOR) 2.pdf
3ใบแสดงราคากลางตามแบบ บก.602ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น