logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจต.ป(รซ)-007-2561
เรื่อง
จัดซื้อรถหัวลากจูง 10 ล้อ ติดเครนไฮดรอลิค ขนาดไม่ต่ำกว่า 28.5 ตัน – เมตร จำนวน 3 คัน
รายละเอียด
(ประกาศครั้งที่ 2)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
28,890,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
26/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
01/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
0-2590-5324
โทรสาร
0-2591-5401
ผู้บันทึกข้อมูล
พัณณ์ชิตา เฉลิมอารีวงศ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ใบแสดงราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. กำหนดราคากลาง กฟภ.กจต-ป(รซ)-007-2561.pdf
2ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาเลขที่ กฟภ.กจต.ป(รซ)-007-2561 RVEH-162-2562 Rev.01 15 Feb 2019.pdf
3ประกาศประกาศ กฟภ.กจต.ป(รซ)-007-2561.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น