logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ปก.ก.2จบ.(บห)/001/2562
เรื่อง
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย สูง2ชั้น ถนน - ลาน คสล.และทางเท้าบล็อกปูพื้นสำเร็จรูปที่ กฟย.อ.มะขาม จ.จันทบุรี
รายละเอียด
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย สูง2ชั้น ถนน - ลาน คสล.และทางเท้าบล็อกปูพื้นสำเร็จรูปที่ กฟย.อ.มะขาม จ.จันทบุรี ตามประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงวันที่ 27 กันยายน 2562
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
4,278,930.00 บาท
วันที่ประกาศ
30/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
07/10/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
e-mail
yansiri03@gmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
1166 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์
039302179 ต่อ 15621
โทรสาร
039325903
ผู้บันทึกข้อมูล
ญาณศิริ สุขดวง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1แบบ บก.01 วงเงินงบประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.มะขาม สูง 2 ชั้น.pdf
2เอกสารประกวดราคาเอกสารประกวดราคา.pdf
3BOQ6_ประมาณราคาค่าก่อสร้าง กฟย.มะขาม BOQ .xlsx
4แบบแปลน 1กฟย.มะขาม-อาคาร,ลาน,ทางเท้า-1.pdf
5แบบแปลน 2กฟย.มะขาม-อาคาร,ลาน,ทางเท้า-2.pdf
6แบบแปลน 3กฟย.มะขาม-อาคาร,ลาน,ทางเท้า-3.pdf
7แบบแปลน 4กฟย.มะขาม-อาคาร,ลาน,ทางเท้า-4.pdf
8แบบแปลน 5กฟย.มะขาม-อาคาร,ลาน,ทางเท้า-5.pdf
9แบบถนน-ลาน คสล.แบบถนน-ลาน คสล. หนา15 มีชั้นลูกรัง.pdf
10แบบอาคารอยู่เวรแบบอาคารอยู่เวร 2 ชั้น (เคาน์เตอร์ขวา).pdf
11สูตรการปรับราคาสูตรการปรับราคา.pdf
12แบบปลน 6อาคารอยู่เวร 2 ชั้น-รายการประกอบแบบ.pdf
13แบบแปลน 7อาคารอยู่เวร สูง 2 ชั้น (ขวา)-เครื่องปรับอากาศ-01.pdf
14แบบแปลน 8อาคารอยู่เวร สูง 2 ชั้น (ขวา)-เครื่องปรับอากาศ-02.pdf
15แบบแปลน 9อาคารอยู่เวร สูง 2 ชั้น (ขวา)-ดับเพลิง-01.pdf
16แบบแปลน 10อาคารอยู่เวร สูง 2 ชั้น (ขวา)-ดับเพลิง-02.pdf
17แบบแปลน 11อาคารอยู่เวร สูง 2 ชั้น (ขวา)-สื่อสาร-01.pdf
18แบบแปลน 12อาคารอยู่เวร สูง 2 ชั้น (ขวา)-สื่อสาร-02.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น