logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-M(F)-035/2562
เรื่อง
จัดซื้อ Cable Underground CU 115 kV 1x800 sq.mm.เพื่อใช้งานก่อสร้างและปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี.Cut & Turn (สถานีไฟฟ้าวังน้อย-สถานีไฟฟ้าหนองแค)-สถานีไฟฟ้าวังน้อย 2 และ Loop Line ช่วงแยกต่างระดับหนองแค-สถานีไฟฟ้าวังน้อย 2
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
8,792,806.32 บาท
วันที่ประกาศ
04/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
10/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
e-mail
csd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร 3 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โทรศัพท์
0-2590-9066
โทรสาร
0-2590-9068
ผู้บันทึกข้อมูล
วิมล เสนารายณ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1TOR.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น