logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
N2.EB(จซ.)-11-2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L และ ลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (52-1) N2.EB(จซ.)-11-2562 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
รายการที่ 1 รหัส 1030010002 ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 3,600 ลูก รายการที่ 2 รหัส 1030020000 ลูกถ้วยแขวนแบบ ก. (แบบ 52-1) มอก.354 จำนวน 17,064 ลูก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
8,351,983.44 บาท
วันที่ประกาศ
29/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
02/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
e-mail
werawat.wat@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
เลขที่ 350/9 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
055320075
โทรสาร
055320196
ผู้บันทึกข้อมูล
วีรวัฒน์ วัดประตูมอญ
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น