logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.2กล.(บห.)394/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1,คฟม.2 ประจำปี 2562 ของ กฟอ.กล.โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
1. รหัสพัสดุ 1000010001 เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 300 ต้น 2.รหัสพัสดุ 1000010004 เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 500 ต้น 3.รหัสพัสดุ 1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 900 ต้น 4.รหัสพัสดุ 1000010013 เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 600 ต้น 5.รหัสพัสดุ 1000020400 เสา ตอม่อคอร.0.36x0.36x4.50 เมตร จำนน 200 ต้น 6.รหัสพัสดุ 1000020500 เสา ตอม่อคอร.0.41x0.41x5.50 เมตร จำนวน100ต้น 7.รหัสพัสดุ 1000110001 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตรจำนวน 900 ท่อน 8.รหัสพัสดุ 1000110003 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตรจำนวน 300 ท่อน 9.รหัสพัสดุ 1000110004 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตรจำนวน 900 ท่อน 10รหัสพัสดุ 1000040001 สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตรจำนวน 400 แผ่น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,873,217.00 บาท
วันที่ประกาศ
21/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกบริหารงานทั่วไป กฟอ.กันทรลักษ์
e-mail
jarun.osc@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 196/1 หมู่ 13 ถนนสุขาภิบาล2 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์
045-661823
โทรสาร
045-661594
ผู้บันทึกข้อมูล
จรัญ โอสถศรี

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต กฟอ.กล..pdf
2ร่างประกาศเชิญชวนฯตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต กฟอ.กล..pdf
3ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต กฟอ.กล. .pdf
4ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)ร่างขอบเขต (TOR) จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต กฟอ.กล..pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น