logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)14-2561-แก้ไขตามข้อวิจารณ์
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อพัสดุหลัก ปี 2561 กลุ่มลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)14-2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
รายละเอียดพัสดุที่จะจัดซื้อ 1 . 1030010002 ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 4,853 ลูก 2 . 1030020000 ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 จำนวน 6,918 ลูก 3 . 1030020001 ลูกถ้วยแขวนแบบ ค (แบบ 52-3) มอก.354 จำนวน 2,760 ลูก 4 . 1030020002 ลูกถ้วยแขวนแบบ ง (แบบ 52-4) มอก.354 จำนวน 108 ลูก 5 . 1030020003 ลูกถ้วยแขวนแบบ จ (แบบ 52-8) มอก.354 จำนวน 1,230 ลูก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
8,744,782.58 บาท
วันที่ประกาศ
05/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
08/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
e-mail
sawangchit.jai@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
0 5326 6419
โทรสาร
0 5326 6419
ผู้บันทึกข้อมูล
สว่างจิตต์ ใจมณี

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคา61107194413_25620305100252_2.zip
2แบบเปิดเผยราคากลาง102 แบบเปิดเผยราคากลาง e-bid14-61-ครั้งที่ 1-2562.pdf
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้ร่างประกาศ TOR ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป