logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจน.ป(ผ)-028-2562
เรื่อง
จัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (ชนิดผง)
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
32,446,102.20 บาท
วันที่ประกาศ
10/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
15/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดหาในประเทศ
e-mail
banyawat.khe@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
โทรศัพท์
02-590-5314
โทรสาร
02-590-5307
ผู้บันทึกข้อมูล
บัญญวัต เข็มทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1สเปคกฟภ.กจน.ป(ผ)-028-2562.pdf
2ราคากลางกฟภ.กจน.ป(ผ)-028-2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น