logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
62027481946
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอนกรีต งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 ประจำปี 2563 ( แผน3 , แผน 4 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอนกรีต งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 ( แผน 3 , แผน 4 ) ประจำปี 2563
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
6,900,868.70 บาท
วันที่ประกาศ
10/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
19/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
e-mail
jirayu.lee@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
145 ม.3 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์
056912114
โทรสาร
056912115
ผู้บันทึกข้อมูล
จิรายุ ลี้สกุล

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1คุณสมบัติผลิตภัณฑ์สเปค.PDF
2ร่างขอบเขตงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 62 ลมส.pdf
3แบบราคากลางแบบราคากลาง.pdf
4เอกสารประกวดราคาตัวอย่างเอกสารประกวดราคา.pdf
5ประกาศเชิญชวนตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น