logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)06/2562
เรื่อง
ปรับปรุงที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสารภี จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ปรับปรุงที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสารภี จ.เชียงใหม่
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
6,233,499.00 บาท
วันที่ประกาศ
28/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
03/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
e-mail
borwornphop.nal@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ 208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
0-5324-1018 ต่อ 10170, 10171
โทรสาร
0-5324-6810
ผู้บันทึกข้อมูล
บวรภพ ณ ลำพูน

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
11. ร่างประกาศเชิญชวน (e-GP)1. ร่างประกาศเชิญชวน(e-GP).pdf
22 ร่างเอกสารประกวดราคา2. ร่างเอกสารประกวดราคา(e-GP).pdf
33 แบบก่อสร้าง3. แบบก่อสร้าง.pdf
44 รายการประกอบแบบ4. รายการประกอบแบบ.pdf
55 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง (BOQ)5. รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities).pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น