logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจน.ป(บ)-052-2562
เรื่อง
จัดซื้อยาจำนวน 5 รายการ
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
12,128,450.00 บาท
วันที่ประกาศ
13/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดหาในประเทศ
e-mail
savitree.pan@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02-590-5315
โทรสาร
02-5905307
ผู้บันทึกข้อมูล
สาวิตรี พันธุ์ไพโรจน์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะSPEC กฟภ.กจน.ป(บ)-052-2562_.pdf
2ราคากลางราคากลาง ปปช. กฟภ.กจน.ป(บ)-052-2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น