logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ต.1 ดผ.(กป.)423/2562 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารโรงเก็บมิเตอร์พร้อมสำนักงาน, เขื่อนกันดิน, บันไดท่าน้ำ, และรื้อถอนโรงเก็บมิเตอร์หลังเดิม, บ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว, เสาไฟฟ้าเก่าที่ใช้กันดินชั่วคราว ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาตำบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี
รายละเอียด
การจ้างเหมา งานก่อสร้างอาคารโรงเก็บมิเตอร์พร้อมสำนักงาน, เขื่อนกันดิน, บันไดท่าน้ำ, และรื้อถอนโรงเก็บมิเตอร์หลังเดิม, บ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว, เสาไฟฟ้าเก่าที่ใช้กันดินชั่วคราว ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาตำบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
14,445,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
04/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
07/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาดอนไผ่
e-mail
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาดอนไผ่ 200 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
โทรศัพท์
032-248007
โทรสาร
032-248093
ผู้บันทึกข้อมูล
หัทชัย ภู่ระหงษ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น