logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจต.ป(ไอที)-012-2562
เรื่อง
จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบสัญญาณเครือข่าย สำหรับสำนักงานใหญ่และ สำนักงานเขต จำนวน 1 ระบบ
รายละเอียด
ประกาศครั้งที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
15,561,229.35 บาท
วันที่ประกาศ
17/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
20/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2590-5324
โทรสาร
0-2591-5401
ผู้บันทึกข้อมูล
กวิตา ศรีบุญนาค

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศไฟฟ้า 012-2562.pdf
2ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือร่างขอบเขตเขตของงาน (TOR)ร่างTOR กฟภ.กจต.ป(ไอที)-012-2562.pdf
3ใบแสดงราคากลางราคากลาง.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น