logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-M(F)-012/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างฐานราก งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 จ.ชลบุรี
รายละเอียด
ครั้งที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
5,178,457.60 บาท
วันที่ประกาศ
25/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
e-mail
nawaphon.khl@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง อาคาร 3 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
โทรศัพท์
02-590-9066
โทรสาร
02-590-9068
ผู้บันทึกข้อมูล
นวพล คล่องคดีรัฐ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ครั้งที่ 1TOR-012.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น