logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.1กกค.(จค.)(จปก.)(e-bid)01/62
เรื่อง
จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้ไลน์สายส่งช่วง สถานีไฟฟ้าฮอด-แม่สะเรียง
รายละเอียด
ช่วง กม.2+948 ถึง กม.39
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
5,408,660.00 บาท
วันที่ประกาศ
02/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
06/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กกค.(น1)
e-mail
chawengsak.wan@gmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
053241018 ต่อ 10162
โทรสาร
053246810
ผู้บันทึกข้อมูล
เชวงศักดิ์ วาณิชย์โรจนรัตน์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่าง TORTOR.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น