logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-LBP-น1/2562
เรื่อง
จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
655,214,051.63 บาท
วันที่ประกาศ
22/08/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
e-mail
suttikai.boo@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
053-266419
โทรสาร
053-266419
ผู้บันทึกข้อมูล
สุทธิไกร บุญเลิศ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาแรงงานระบบไฟฟ้าของ กฟน.162087341600_25620822220031_2.zip
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้ร่างประกาศ TOR ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป