logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จร.-คพญ.1-10/2562
เรื่อง
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (Lot 4) จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (Lot 4) ช่วง ถนนประจักษ์, ถนนไชยณรงค์, ถนนราชนิกูล (บางส่วน), ถนนราชดำเนิน (บางส่วน), ถนนพลแสน (บางส่วน), ถนนยมราช (บางส่วน), ถนนอัษฎางค์ (บางส่วน), ถนนจอมพล (บางส่วน), ถนนมหาดไทย (บางส่วน) และถนนสรรพสิทธิ์ (บางส่วน) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
315,241,260.00 บาท
วันที่ประกาศ
01/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
04/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า
e-mail
psm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร3 ชั้น4 กองจัดการงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 200 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2590-5826
โทรสาร
0-2590-5004
ผู้บันทึกข้อมูล
ภูวิศ ตันตระกูล

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ประกาศร่าง TOR ครั้ง ที่ 1 โคราช Lot 4TOR ประชาพิจารณ์ โคราช Lot 4.pdf
2การคำนวณราคากลางที่มาราคากลาง โคราช lot 4 reduce.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น