logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-SPM3-TDDP1-23/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สถานีไฟฟ้าเหมราช 2 และสถานีไฟฟ้าปิ่นทอง 2 จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สถานีไฟฟ้าเหมราช 2 และสถานีไฟฟ้าปิ่นทอง 2 จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
575,165,446.98 บาท
วันที่ประกาศ
25/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า
e-mail
spm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2590-5836
โทรสาร
0-2590-5855
ผู้บันทึกข้อมูล
พันทิวา ชิตเครือ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่าง TOR (บ้านโพธิ์, เหมราช 2, ปิ่นทอง 2).zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น