logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-SPM1-TDDP1-24/2562
เรื่อง
จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ตาม คพจ.1 และก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ย 1 จังหวัดกาญจนบุรี ตาม คพพ.2
รายละเอียด
สถานีไฟฟ้าเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สถานีไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ย 1 จังหวัดกาญจนบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
172,216,276.37 บาท
วันที่ประกาศ
31/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
05/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า
e-mail
spm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
025905835
โทรสาร
025905855
ผู้บันทึกข้อมูล
พิทักษ์พงษ์ กันไชยคำ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่าง TOR_LWA-DMA.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น